fbpx

Vedtægter

2019

§1 – NAVN OG HJEMSTED

§1.1 – Foreningens navn er Kōyō.

§1.2 – Foreningen har hjemsted i Norddjurs kommune.

§2 – FORMÅL

Foreningens formål er via flere årlige arrangementer i Jylland at skabe rammer for sociale aktiviteter som samler cosplay interesserede og fremme interessen for cosplay og relaterede aktiviteter.
Foreningen ønsker at medlemmerne, gennem foreningens aktiviteter, engagerer sig og forhøjer deres teoretiske og praktiske færdigheder.

§2.1 – Foreningens formål er ikke at skabe økonomisk gevinst, men foreningen ønsker at geninvestere alle indtægter i eget arbejde.

§2.2 – Foreningen er upolitisk.

§3 – MEDLEMMER

§3.1 – Alle, der ønsker det, kan blive medlem af foreningen.

§3.2 – Alle medlemmer har stemmeret alle steder, hvor stemmer ønskes.

§4 – KONTINGENT

§4.1 – Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, som også sørger for registrering af medlemskredsen.

§4.2 – Kontingent opkræves kontant til én af foreningens events eller via den, af bestyrelsens valgte, online billetsystem.

§4.3 – Kontingent er gældende fra betalingsdatoen indtil d. 31. december det indeværende år.

§5 – UDMELDING OG UDELUKKELSE

§5.1 – Et medlem kan udmelde sig fra foreningen skriftligt til kasserer gennem kontakt metoderne beskrevet på foreningens hjemmeside. 

§5.2 – Et medlem kan udelukkes, hvis det pågældende medlem:

       1. Ikke betaler et vedtaget kontingent

       2. Modarbejder foreningen

§6 – FORENINGENS LEDELSE

§6.1 – Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af én formand, én næstformand, én kasserer, to menige og to suppleanter.

§6.2 – Alle bestyrelsesposter vælges på generalforsamlingen.

§6.3 – Alle bestyrelsesmedlemmer sidder 1 år ad gangen.

§6.4 – Bestyrelsen står for foreningens daglige ledelse og sørger for at den fungerer på fornuftig vis.

§6.5 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig ved flertal. Ved stemmelighed har formand den afgørende stemme.

§6.6 – Fratræder formanden overtager næstformanden formandens post indtil næstekommende mulige generalforsamling.

§6.7 – Fratræder næstformanden vælger bestyrelsen, hvis der er behov derfor, en midlertidig næstformand indtil næstekommende mulige generalforsamling.

§6.8 – Fratræder kassereren vælger bestyrelsen en midlertidig kasserer indtil næstekommende mulige generalforsamling.

§6.9 – I tilfælde af mistillid til at formanden, næstformanden eller kassereren, kan udføre sin opgave, arbejder for foreningens bedste, eller der på anden måde udvises inkompetence. Kan der afholdes et ekstra ordinært bestyrelsesmøde, hvor det eneste på dagsorden er en afstemning om mistillid. For at der skal kunne udtales mistillid, skal der, uden den pågældendes stemme, være flertal i bestyrelsen.

§6.10 – Ingen formand, næstformand eller kasserer kan forblive i sin post, efter bestyrelsen har udtalt sin mistillid til denne.

§7 – TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

§7.1 – Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren.

§7.2 – Ved optagelse af lån eller køb/salg af fast ejendom kræves en enig bestyrelse.

§7.3 – Hæftelse påhviler ikke foreningens medlemmer for forpligtelser som foreningen har tegnet.

§7.4 – Overskud og inventar kan ikke tilfalde enkeltpersoner.

§7.5 – Personer, der yder hærværk imod materiale og ejendom står selv til ansvar for reparation/erstatning. Foreningen kan ikke holdes ansvarlig for noget, med undtagelse af § 7 stk. 3.

§7.6 – Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§8 – REGNSKAB

§8.1 – Regnskabsåret slutter d. 31. december.

§8.2 – Regnskabet revideres af hele bestyrelsen.

§8.3 – Regnskabet kan fremsendes til foreningens medlemmer, hvis dette ønskes inden den ordinære generalforsamling, ved skriftlig anmodning til kasserer.

§9 – GENERALFORSAMLING

§9.1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§9.2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem afholdelsen af KoyoCon og d. 31. december.

§9.3 – Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse via foreningens aktive medieplatforme.

§9.4 – Alle valg til bestyrelsesposter skal foregå skriftligt.

§9.5 – Man kan kun stemme ved personligt fremmøde, og kan derfor ikke afgives ved fuldmagt.

§9.6 – Hvert medlem har én stemme per afgørelse.

§9.7 – Ved valglighed, hvor der er to kandidater til en bestyrelsespost, udføres en tillidsafstemning.

§9.8 – Ved valglighed, hvor der er mere end to kandidater til en bestyrelsespost, går de to med flest stemmer videre til et endeligt valg.

§9.9 – Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

       1.Valg af dirigent

       2.Formandens beretning

       3.Fremlægning af regnskab

       4. Evt. indkomne forslag

       5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge:
– Formand
– Kasserer
– Næstformand
– Menige

       6. Valg af stedfortrædere til bestyrelsen

       7. Eventuelt

§9.10 – Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

§9.11 – Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden finde sted, når mindst 20 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§9.12 – En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Angående krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§9.13 – Formanden medbringer kage til den ordinære generalforsamling. Dette vil blive betalt af foreningen.

§10 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

§10.1 – Forslag om vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling.

§10.2 – Vedtægtsændringer kan ske, når mindst 66 % af samtlige afgivne stemmer er for forslaget.

§11 – FORENINGENS OPLØSNING

§11.1 – Foreningen kan kun opløses ved, at der ikke længere er medlemmer, eller ved en, i samme anledning, indkaldt generalforsamling.

§11.2 – Ved en generalforsamling med anledning om opløsning af foreningen, kræves der mindst 80 % af de afgivne stemmer er for opløsning.

§11.3 – Foreningens midler skal ved opløsning overdrages til foreningen Anime Kita.

12 – RENGØRING

§12.1 – Alle medlemmer, der er til stede ved foreningens møder, har pligt til at holde lokalerne i orden og opryddet.

§12.2 – Bestyrelsen kan udpege fremmødte medlemmer til at hjælpe ved arrangementer.

Således vedtaget på generalforsamling den 14. december 2019.

Menu