fbpx

Vedtægter

2022

1 – NAVN OG HJEMSTED

1.1 – Foreningens navn er Kōyō.
1.2 – Foreningen har hjemsted i Norddjurs kommune

2 – FORMÅL

Foreningens formål er via flere årlige arrangementer i Jylland at skabe rammer for sociale aktiviteter som samler cosplay interesserede og fremme interessen for cosplay og relaterede aktiviteter.

Foreningen ønsker at medlemmerne, gennem foreningens aktiviteter, engagerer sig og forhøjer deres teoretiske og praktiske færdigheder.

2.1 – Foreningens formål er ikke at skabe økonomisk gevinst, men foreningen ønsker at geninvestere alle indtægter i eget arbejde.
2.2 – Foreningen er ikke partipolitisk.

3 – MEDLEMMER

3.1 – Alle, der ønsker det, kan blive medlem af foreningen.
3.2 – Alle medlemmer har stemmeret under generalforsamlingen.

4 – KONTINGENT

4.1 – Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, som også sørger for registrering af medlemskredsen.
4.2 – Kontingent opkræves kontant til én af foreningens events eller via den, af bestyrelsens valgte, online billetsystem.
4.3 – Kontingent er gældende fra betalingsdatoen indtil d. 31. december det indeværende år.
4.4 – Kontingent for medlemskab af foreningen tilbagebetales ikke. Bestyrelsen kan vælge at bevilge en tilbagebetaling af kontingent i særlige tilfælde.

5 – UDMELDING OG UDELUKKELSE

5.1 – Et medlem kan udmelde sig fra foreningen skriftligt til bestyrelsen gennem kontakt metoderne beskrevet på foreningens hjemmeside.
5.2 – Et medlem kan udelukkes, hvis det pågældende medlem:

 1. Ikke betaler et vedtaget kontingent
 2. Modarbejder foreningen

5.3 – En person kan af bestyrelsen dømmes uønsket til foreningens arrangementer i en periode eller permanent, samt udelukkes fra foreningens lukkede grupper på sociale medier hvis de modarbejder foreningen.
5.4 – Et medlem eller deltager som udelukkes fra foreningen og dens arrangementer jf. §5.2 og §5.3, har ret til at anke sagen til den næstkommende generalforsamling efter dommens afgivelse. Her har generalforsamlingen mulighed for at omstøde bestyrelsens beslutning om udelukkelse af vedkommende.

6 – FORENINGENS LEDELSE

6.1 – Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, bestående af én formand, én næstformand, én kasserer, og 2-4 menige.
6.2 – Alle bestyrelsesposter vælges på den ordinære generalforsamling, heriblandt 4 menige.
6.3 – Såfremt bestyrelsen på noget tidspunkt har færre end 2 menige medlemmer, da indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå der vælges et antal menige så bestyrelsen igen består af 7 medlemmer.
6.4 – Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
6.5 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
6.6 – Fratræder formanden overtager næstformanden formandens post indtil næstkommende ordinære generalforsamling.
6.7 –  Fratræder næstformanden erstattes denne med en menig post som udfyldes af en suppleant. Fratræder formanden uden at der findes en næstformand, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling inden for senest to uger, hvorpå der er valg om begge poster.
6.8 – Fratræder kassereren vælger bestyrelsen internt i blandt sig en erstatning, som overtager posten indtil den næstkommende ordinære generalforsamling.
6.9 – I tilfælde af mistillid til at et medlem af bestyrelsen kan udføre sin opgave, arbejder for foreningens bedste, eller der på anden måde udvises inkompetence, kan der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor det eneste på dagsorden er en afstemning om mistillid. For at der skal kunne udtales mistillid, skal der, uden den pågældendes stemme, være flertal i bestyrelsen.
6.10 – Intet bestyrelsesmedlem kan forblive i sin post, efter bestyrelsen har udtalt sin mistillid til denne.
6.11 – Afhængig af mistillidens natur, afgør den resterende bestyrelsen internt om den pågældende må deltage i det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Pågældende har dog krav på information om at mødet afholdes.
6.12 – Alle der er frivillig inden for Koyo, skal være medlem af koyo.

7 – TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

7.1 – Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren.
7.2 – Ved optagelse af lån eller køb/salg af fast ejendom kræves en enig bestyrelse.
7.3 – Hæftelse påhviler ikke foreningens medlemmer for forpligtelser som foreningen har tegnet.
7.4 – Overskud og inventar kan ikke tilfalde enkeltpersoner.
7.5 – Personer, der yder hærværk imod materiale og ejendom står selv til ansvar for reparation/erstatning.
7.6 – Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

8 – REGNSKAB

8.1 – Regnskabsåret slutter d. 31. december.
8.2 – Regnskabet revideres af hele bestyrelsen.
8.3 – Regnskabet kan fremsendes til foreningens medlemmer, hvis dette ønskes inden den ordinære generalforsamling, ved skriftlig anmodning til kasserer.

9 – GENERALFORSAMLING

9.1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
9.2 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem afholdelsen af KoyoCon og d. 31. december.
9.3 – Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst fire ugers varsel ved bekendtgørelse via foreningens aktive medieplatforme.
9.4 – Stemmer om valg til bestyrelsesposter afgives skriftligt.
9.5 – Man kan kun stemme ved personligt fremmøde, og kan derfor ikke afgives ved fuldmagt.
9.6 – Hvert medlem har én stemme per afgørelse.
9.7 – Ved valglighed mellem to eller flere kandidater til en bestyrelsespost, udføres en tillidsafstemning.
9.8 – Såfremt der fortsat er valglighed mellem to eller flere kandidater efter en tillidsafstemning, afgøres valget ved lodtrækning.
9.9 – Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlægning af regnskab
 4. Vedtægtsforslag
 5. Øvrige forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge:
  1. Formand
  2. Kasserer
  3. Næstformand
  4. Menige
  5. Eventuelt

9.10 – Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.
9.11 – Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden finde sted, når mindst 20 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.
9.12 – En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Angående krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

10 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

10.1 – Forslag om vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling.
10.2 – Vedtægtsændringer kan ske, når mindst 66 % af samtlige afgivne stemmer er for forslaget.

11 – FORENINGENS OPLØSNING

11.1 – Foreningen kan kun opløses ved én af to måder:

 1. 66% af alle mulige stemmer på en generalforsamling indkaldt til dette formål, stemmer for opløsningen af foreningen.
 2. Det på hinanden følgende to generalforsamlinger ikke har vist sig muligt at udfylde nødvendige bestyrelsesposter.

11.2 – Ved en generalforsamling med anledning om opløsning af foreningen, kræves der mindst 80 % af de afgivne stemmer er for opløsning.
11.3 – Foreningens midler skal ved opløsning overdrages til foreningen Dokocon. Såfremt denne forening ikke længere er eksisterende, overdrages de til en anden forening, hvis formål ligeledes stemmer overens med Koyos formålsparagraf.

Således vedtaget på generalforsamling den 11. december 2021.

Menu